ฟรี Starbucks e-Coupon 100 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป
ง่ายๆ เพียงช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วจ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

ระยะเวลากิจกรรม:
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.

รายละเอียดของรางวัล:
Starbuck e-Coupon มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 5,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 500,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม:

 • ทำรายการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต JCB เพื่อชำระเงินค่าสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้า ผ่าน “เว็บไซต์ที่กำหนด”
 • ลูกค้าที่ทำ “รายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ” ด้วยบัตรเครดิต JCB (เฉพาะบัตร AEON Royal Orchid Plus JCB Platinum, AEON JCB Classic, AEON JCB Gold, Krungsri JCB Platinum, KTC JCB Platinum, KTC Royal Orchid Plus JCB Platinum, KBank JCB Credit Card, AEON JCB Club Thailand, AEON JCB J-Premier Platinum, Krungsri Takashimaya JCB Platinum และ KTC Bangkok Airways JCB Platinum เท่านั้น) เพื่อชำระค่าสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป บนเว็บไซต์ที่กำหนด ภายในระยะเวลากิจกรรม รับ Starbuck e-Coupon มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ 1 รายการ
 • ลูกค้าที่ทำรายการสำเร็จตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรม 5,000 อันดับแรกจะเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิมอบของรางวัลไม่เกินจำนวน 5,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม

การประกาศผลและจัดส่งของรางวัล:

 • บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง www.facebook.com/2C2Pcompany และจัดส่งของรางวัลให้ลูกค้าที่ได้รับรางวัลทางอีเมล์ ไปยัง E-mail Address ที่ลูกค้าใช้ในการทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ ดังนี้
  • สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 มกราคม 2562 บริษัทจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลภายในวันที่ 16- 21 มกราคม 2562
  • สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 – 31 มกราคม 2562 บริษัทจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลภายในวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2562
  • สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลภายในวันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2562
  • สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลภายในวันที่ 1-5 มีนาคม 2562
 • ในกรณี E-mail Address ของลูกค้าที่บริษัทได้รับไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล และนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด หรือดำเนินการกับของรางวัลอย่างใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัท

เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon:
สามารถใช้ Starbucks e-Coupon ได้ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

เงื่อนไขอื่นๆ:

 • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 • เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง www.facebook.com/2C2Pcompany และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ
 • บริษัทถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ

สอบถามเพิ่มเติม:
บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-026-3000 หรือ www.facebook.com/2c2pcompany